MENU

メニュー

Vodka base
Vodka base
ウォッカ ベース
ウォッカ ベース
ALL ¥900
ウォッカ・トニック 
1.5hours(3)
ウォッカ・トニック 
(ウォッカ+ライム+トニック)