MENU

メニュー

Vodka base
Vodka base
ウォッカ ベース
ウォッカ ベース
ALL ¥900
ウォッカ・リッキー 
2hours(4)
ウォッカ・リッキー 
(ウォッカ+ライム+ソーダ)